Lubin, dn. 18 czerwca 2019 r.

Regulamin konkursu „Wygraj Toyotę ProAce VERSO na tydzień”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs Wygraj Toyotę ProAce VERSO na tydzień (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez TOYOTA Dobrygowski sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs obowiązuje od dnia 24 czerwca do 4 sierpnia 2019 r.
 3. Fundatorem nagród jest TOYOTA Dobrygowski sp. z o.o.
 4. Konkurs organizowany jest na terenie RP.
 5. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonym w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca prawo jazdy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy TOYOTA Dobrygowski sp. z o.o. oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów pierwszego stopnia pokrewieństwa.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 24 czerwca do 4 sierpnia 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania konkursu bądź jego wydłużenia.

 

KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane TOYOTA Dobrygowski sp. z o.o. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie jest użyczenie na tydzień samochodu Toyota ProAce Verso. Wydanie samochodu odbędzie się w trzech terminach w salonie Toyota Dobrygowski w Lubinie, ul. Przemysłowa 1E:
 • 12-18.08.2019 r.
 • 19-25.08.2019 r.
 • 26.08-01.09.2019 r.
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości. Nagrody nie przechodzą na osoby trzecie.
 2. TOYOTA Dobrygowski sp. z o.o. przekazuje każdemu z trzech wytypowanych przez Jury zwycięzców samochód na podstawie protokołu przekazania i w stanie technicznym zgodnym z przepisami ruchu drogowego. Zwycięzca podpisując protokół przyjmuje do wiadomości stan techniczny samochodu i zobowiązuje się do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Zwycięzca zobowiązuje się do użytkowania samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wszelkie koszty dodatkowe: mandaty, opłaty autostradowe itp. powstałe w okresie użytkowania pojazdu obciążają zwycięzcę. Jednocześnie zwycięzca upoważnia Organizatora do udostępnienia swoich danych wszystkim organom bezpieczeństwa, służbom porządkowym oraz innym uprawnionym instytucjom na wypadek prowadzenia postępowań dot. okresu użytkowania przez zwycięzcę pojazdu.
 3. Samochód zostaje przez organizatora w pełni zatankowany oraz z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi.
 4. Ustala się limit kilometrów 10.000. W przypadku przekroczenia limitu zwycięzca zobowiązuje się do zapłaty 0,50 zł za każdy przekroczony kilometr.
 5. Organizator informuje, że każdy użyczany samochód możemy być wyposażony w lokalizator GPS, rejestrujący przebieg pojazdu.

 

7.Wartość pojedynczej nagrody wraz z uzupełnionym bakiem paliwa wyceniona jest na 1800 zł brutto.

8.Podatek od nagrody rzeczowej, zgodnie z ustawą, nie obowiązuje.

9.Zakres użytkowania samochodu wynika z umowy najmu, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przebiega w następujący sposób:
 • od 24 czerwca do 4 sierpnia każdy chętny wziąć udział w konkursie odbywa jazdę testową dowolnym modelem samochodu w salonie Toyoty w Lubinie i wypełnia formularz konkursowy.
 • Zapisów na jazdę testową można także dokonać poprzez stronę https://www.premiery-toyoty.pl/ (wybierając lokalizację: LUBIN).
 • Zadaniem konkursowym uczestników po wykonanej jeździe testowej w salonie w Lubinie będzie opisanie, który model Toyoty podoba im się najbardziej, co by w nim udoskonalili i pozostawienie kuponu/formularz w szklanej kuli dostępnej w recepcji salonu w Lubinie. Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze zgłoszeniami zdecyduje o przyznaniu nagrody. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie ToyotaDobrygowski.pl/Lubin do 5 sierpnia 2019 roku.

 

ODBIÓR NAGRÓD

 1. Odbiór nagród odbywa się w siedzibie TOYOTA Dobrygowski sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin. Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie dokumentu tożsamości i ważnego prawa jazdy.
 2. Zwycięzca jest zobowiązany do zastosowania się do informacji o trybie i terminie odbioru nagrody. W przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego paragrafu zwycięzca traci prawo do nagrody.
 3. Zwycięzca odbierając nagrodę zobowiązany jest do wyrażenia zgody na wykorzystanie jego wizerunku zgodnie z załącznikiem nr 2.
 4. Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu odebrania nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu do organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca konkursu spełnia warunki określone w przepisach prawa, związanych z realizacją nagrody. W tym celu może zażądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do organizatora, jak również uprawnia organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 3. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do komisji konkursowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
 6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

NAGRODY OTRZYMUJĄ: 
W terminie 12-18 sierpnia – Pan Piotr S., w terminie 19-25 sierpnia Pan Paweł W. oraz w terminie 26.08-1,09 Pan Marcin P. 
Zwycięzcy zostali poinformowani o nagrodach. 

Poleć
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
udostępnij
oznaczony w
odpowiedz