Regulamin konkursu „Wygraj darmowy przegląd Toyoty C-HR”

Regulamin konkursu „Wygraj darmowy przegląd Toyoty C-HR”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „Wygraj darmowy przegląd Toyoty C-HR” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez spółkę Dobrygowski sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000144933, NIP: 6922341014, REGON: 391027869, (zwaną dalej Organizatorem).
2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki Konkursu. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (na recepcji).
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Konkurs organizowany jest na terenie RP.
5. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i bezpłatne. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca ważne prawo jazdy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Uczestnik oświadcza, że:
jest osoba fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
posiada ważne prawo jazdy;
zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje;
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 24 stycznia 2020r. do dnia 26 stycznia 2020 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Konkursu bądź jego wydłużenia.
Dobrygowski sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1e, 59-300 Lubin T +48 76 749 99 99, kontakt@toyotalubin.com.pl, www.ToyotaDobrygowski.pl,
NIP : 692-23-41-014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr : 0000144933 Kapitał Zakładowy : 200.000 PLN

III. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
zamówienie w okresie od dnia 24 stycznia 2020 r. do dnia 26 stycznia 2020 r. premierowego modelu Toyoty C-HR w salonie Organizatora znajdującym się w Lubinie przy ul. Przemysłowej 1 E;
wypełnienie formularza konkursowego otrzymanego od Doradcy, w tym udzielenie odpowiedzi na następujące zadanie konkursowe: „Opisz, który model Toyoty podoba Ci się najbardziej”;
pozostawienie formularza konkursowego w zabezpieczonej urnie znajdującej się na recepcji salonu Organizatora w Lubinie;
w przypadku Zwycięzców – publikacja na profilu Facebook Organizatora wizerunku Zwycięzcy utrwalonego na fotografiach sporządzonych w związku z odbiorem nagrody, w tym celu Zwycięzca obowiązany jest (przed odbiorem nagrody) do złożenia oświadczenia stanowiącego Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę rzetelność, atrakcyjność i oryginalność odpowiedzi na pytanie konkursowe zdecyduje o przyznaniu nagrody 3 (trzem) Zwycięzcom.
3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.ToyotaDobrygowski.pl/Lubin do dnia 28 stycznia 2020 roku oraz będą dostępne na recepcji w salonie Organizatora w Lubinie.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrodami w konkursie są trzy nagrody równorzędne przyznane każdemu ze Zwycięzców: jeden voucher na bezpłatny pierwszy przegląd serwisowy w zakresie podstawowym samochodu Toyoty C-HR zamówionego przez Uczestnika w terminie od dnia 24 stycznia 2020 r. do dnia 26 stycznia 2020 r. w ramach uczestnictwa w Konkursie.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości. Nagrody nie przechodzą na osoby trzecie.
Dobrygowski sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1e, 59-300 Lubin T +48 76 749 99 99, kontakt@toyotalubin.com.pl, www.ToyotaDobrygowski.pl,
NIP : 692-23-41-014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr : 0000144933 Kapitał Zakładowy : 200.000 PLN
3. Organizator przekazuje każdemu z trzech wytypowanych przez Jury Komisję Konkursową Zwycięzców voucher na przegląd, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
4. Wartość pojedynczej nagrody wyceniona jest na 1000 zł brutto.
5. Podatek od nagrody rzeczowej, zgodnie z ustawą, nie obowiązuje.

VI. ODBIÓR NAGRÓD
1. Odbiór nagród odbywa się w siedzibie Organizatora, tj. w salonie TOYOTA mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 1E, 59-300 Lubin.
2. Zwycięzca przed odbiorem nagrody zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści wskazanej w Załączniku nr 1.
3. Zwycięzca jest zobowiązany do zastosowania się do informacji o trybie i terminie odbioru nagrody. W przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego paragrafu Zwycięzca traci prawo do nagrody.
4. Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu odebrania nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu do Organizatora.

VII. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej w terminie 7 dni liczonych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, tj. do dnia 4 lutego 2020r., na adres Dobrygowski Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin. Reklamacje zgłoszone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja wina zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia Organizatorowi, informując Uczestnika o jej wyniku w formie listownej, na podany adres korespondencyjny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Konkursu spełnia warunki określone w przepisach prawa, związanych z realizacją nagrody. W tym celu może zażądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem
Dobrygowski sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1e, 59-300 Lubin T +48 76 749 99 99, kontakt@toyotalubin.com.pl, www.ToyotaDobrygowski.pl,
NIP : 692-23-41-014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr : 0000144933 Kapitał Zakładowy : 200.000 PLN
prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do organizatora, jak również uprawnia organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
2. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. Nowe zasady Konkursu i nowa treść Regulaminu wchodzi w życie z dniem ich publikacji. Zmiana nie wpływa na prawa Uczestników nabyte na podstawie dotychczasowych zasad Konkursu i treści Regulaminu. Zasady Konkursu i postanowienia Regulaminu mniej korzystne nie mają zastosowania w odniesieniu do Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed wejściem w życie zmian.
4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (DZ. U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika jest Organizator Konkursu, tj. Dobrygowski Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-300), przy ul. Przemysłowej 1E, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000144933, NIP: 6922341014, REGON: 391027869.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@toyotadobrygowski.pl lub pisemnie na adres: Dobrygowski Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o Zwycięzcy Konkursu na profilu Facebook Organizatora w związku z promocją działalności Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
4. Organizator przetwarza wskazane przez Uczestnika dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o Zwycięzcach, promocję działalności Organizatora oraz archiwizację dokumentów.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
Dobrygowski sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1e, 59-300 Lubin T +48 76 749 99 99, kontakt@toyotalubin.com.pl, www.ToyotaDobrygowski.pl,
NIP : 692-23-41-014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr : 0000144933 Kapitał Zakładowy : 200.000 PLN
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Organizatora nad podstawą takiego sprzeciwu;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
f) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W sytuacji, gdy osoba, których dane osobowe przetwarza Organizator chciała skorzystać z praw określonych w ppkt od a) do e) winna kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt 2 powyżej).
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą: podmioty świadczące usługi na zlecenie Organizatora, którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług prawnych, księgowych.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji Konkursu, tj. wyłonienia Zwycięzcy i przekazania nagród, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia Zwycięzcy o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych w związku z promocją działalności Organizatora.
9. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.